Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; TplParser has a deprecated constructor in /www/doc/www.labyrint.net/www/labshop/libraries/TplParser.php on line 8

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tplIntercept has a deprecated constructor in /www/doc/www.labyrint.net/www/labshop/plugins/pluginManager/extendTplParser.class.php on line 112

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; extendTplParser has a deprecated constructor in /www/doc/www.labyrint.net/www/labshop/plugins/pluginManager/extendTplParser.class.php on line 245

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PluginManager has a deprecated constructor in /www/doc/www.labyrint.net/www/labshop/plugins/pluginManager/pluginManager.class.php on line 9

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; pluginManagerConfig has a deprecated constructor in /www/doc/www.labyrint.net/www/labshop/plugins/pluginManager/pluginManagerConfig.class.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Categories has a deprecated constructor in /www/doc/www.labyrint.net/www/labshop/core/categories.php on line 3

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/www.labyrint.net/www/labshop/libraries/TplParser.php:8) in /www/doc/www.labyrint.net/www/labshop/plugins/basketSummary/basketSummary.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/www.labyrint.net/www/labshop/libraries/TplParser.php:8) in /www/doc/www.labyrint.net/www/labshop/plugins/basketSummary/basketSummary.php on line 15

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; productAttributes has a deprecated constructor in /www/doc/www.labyrint.net/www/labshop/plugins/productAttributes/productAttributes.class.php on line 8
LABShop - Labyrint.NET - internetov� obchod
Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

KomiksFEST! 2012 - KATALOG

KomiksFEST! 2012 - KATALOG
LABYRINT - knihy

U p��le�itosti leto�n�ho 7. ro�n�ku mezin�rodn�ho komiksov�ho festivaluvych�z� katalog, kter� p�edstavuje pr�ce zahrani�n�ch i dom�c�ch host�t�to p�ehl�dky: Thomas Ott, Steffen Kverneland, Ulli Lust, Igort, Boulet &P�n�lope Bagieu, Fr�mok, Terhi Ekebom, Knut Larsson, Tom� Ku�erovsk�,Dan �ern�, Jarmila Mare�ov�, profil James O�Barra a esej o finsk�mkomiksu ad.

K� 99.00

KomiksFEST! 2013 - katalog

KomiksFEST! 2013 - katalog
LABYRINT - knihy

U p��le�itosti leto�n�ho ji� 8. ro�n�ku mezin�rodn�ho komiksov�ho festivalu vych�z� katalog, kter� p�edstavuje pr�ce zahrani�n�ch i dom�c�ch host� t�to p�ehl�dky (Lorenzo Mattotti, Lukas J�liger, Sigbjørn Lilleeng, Paul Gravett, Ji�� Grus, Ticho 762, Pavel Trnka, Jarom�r 99, Marco Turini). Obsahuje mj. seznam v�ech komiks� vydan�ch v �R za dan� obdob� a soupis cen Muriel.

Labyrint & Seqence o.s., 100 stran, V2, form�t 200�285, MC 150 K�

K� 120.00

KomiksFEST! 2014

KomiksFEST! 2014
LABYRINT - knihy

Ofici�ln� katalog 9. ro�n�ku mezin�rodn�ho komiksov�ho festivalu p�edstavuje pr�ce zahrani�n�ch i dom�c�ch host� t�to p�ehl�dky...Obsahuje mj. seznam v�ech komiks� vydan�ch v �R za dan� obdob�, soupis cen Muriel a sout� Arnal.

MC 199 K�

K� 159.00

Kr�l �umavy

Kr�l �umavy
LABYRINT - knihy

Skute�n� tv�� a osudy �umavsk� legendy. Nap�nav� d�j Kr�le �umavy d�ky sv� westernov� atmosf��e zaujal cel� generace div�k� i �ten���...MC 295 K�

K� 236.00

K�MEN - HORA - PAP�R - B�ra Gregorov�

K�MEN - HORA - PAP�R - B�ra Gregorov�
LABYRINT - knihy

Nejhor�� pocit, kter� zn�m, nen� fyzick� bolest a t�lesn� utrpen�, ale nadbytek l�sky. Prozaick� debut mlad� p�ekladatelky a cestovatelky B�ry Gregorov� je pln� n�strah, p�ekvapen� a zvrat�. �ten��e zavede do nejmenovan� st�edoasijsk� republiky, vysok�ch hor i do hlubin intimn�ch pocit� postav... MC 195 K�

K� 156.00

LABYRINT revue 25-26 / Nov� Evropa

LABYRINT revue  25-26 / Nov� Evropa
LABYRINT - knihy

Nov� ��slo kulturn� revue vych�zej�c� jednou ro�n� (od 1997). Sou�asn� sv�tov� literatura a v�tvarn� um�n� v tematicky v�zan�ch ��slech. "Nov� Evropa" v titulu leto�n� Labyrint revue nem� b�t v�razem ideologicky vyhran�n�ho pohledu, ale naopak pokusem o co nej�ir�� otev�en� t�matu, j�m� je sou�asn� Evropa jako celek, jej� tradice, identita i hrozby a p��le�itosti, jim� �el�. Jeliko� t�ma "Nov� Evropy" vyvol�v� �adu protikladn�ch reakc�, rozhodli jsme se tuto n�zorovou pluralitu zachovat, zejm�na v jej� konfronta�n� rovin�, a bude na �ten��i, aby k p�edkl�dan�m tez�m na�el sv� vlastn� stanovisko. MC 150 K�

K� 100.00

LABYRINT revue 11-12 / PROSTORY PRO �IVOT / rozebr�no

LABYRINT revue 11-12 / PROSTORY PRO �IVOT / rozebr�no
LABYRINT - knihy

ROZEBR�NO

Po velk�ch tematick�ch ��slech (�. 1-2/97 �eny v um�n�, �. 3-4/98 Spole�nost a kultura, �. 5-6/99 Kultura velkom�st, �. 7-8/00 Um�n� a k��, 9-10/01 Z periferie do center) se nyn� v�nujeme fenom�nu prostor� pro �ivot. Prostor ch�peme v n�kolika rovin�ch: jako �ivotn� prostor v globalizovan�m sv�t� st�le v�ce ovliv�ovan�m unifikac� a popkulturou, jako hled�n� nov�ch m�st vynucen� emigrac� �i exilem, vztah v�t�inov� spole�nosti v��i men�in�m (n�rodnostn�m, sexu�ln�m) uzav�ran�m do ghett, sou�asn� vztah lid� ke zv��at�m (zoo) a nakonec jako kulturu vznikaj�c� v meziprostorech pomysln� periferie. Navazujeme tak v�dom� na ��sla 5-6/99 a 9-10/01. Doporu�en� prodejn� cena: 150 K�, sleva LABshopu 33% = na�e cena: 100 K�

K� 0.00

LABYRINT revue 13-14 / M�DA A UM�N� - rozebr�no

LABYRINT revue 13-14 / M�DA A UM�N� - rozebr�no
LABYRINT - knihy

POSLEDN� KUSY!!!Na�e revue je tradi�n� koncipov�na na ��st v�novanou literatu�e, ��st teoretick�ch text�, barevn� p��lohy, je� jsou vyhrazeny reprodukc�m d�l v dan�m kontextu v�znamn�ch sou�asn�ch v�tvarn�k� (z �ech a ze zahrani��), ��st se v�nuje filmu a divadlu. Speci�ln� barevnou p��lohu jsme p�ipravili ve spolupr�ci s dvan�cti mlad�mi, ale ji� etablovan�mi evropsk�mi fotografy m�dy, resp. tv�rci m�dn�ch obraz�.Doporu�en� prodejn� cena: 150 K�, sleva LABshopu 33% = na�e cena: 100 K�

K� 150.00

LABYRINT revue 15-16 / UTOPIE

LABYRINT revue 15-16 / UTOPIE
LABYRINT - knihy

V principu existuj� dv� utopie. Jedna je skute�n� utopie, kterou nelze uskute�nit nebo pou��t, nebo si ji dokonce nelze ani zapamatovat. T�eba jako science fiction. Ta druh� utopie je opravdovou viz�. Jej� my�lenky a p�edstavy lze zhmotnit a vyu��t. Je to utopie, kter� je re�lnou budoucnost� a existuje v ka�d� profesi. Bez t�to utopie jak�koli profese zakrn� a zastar�. P�esn� to se architektu�e bohu�el ob�as st�v�. (Jan Kaplick�) Doporu�en� prodejn� cena: 150 K�, sleva LABshopu 33% = na�e cena: 100 K�

K� 100.00

LABYRINT revue 17-18 / NEBEZPE�N� VZTAHY

LABYRINT revue 17-18 / NEBEZPE�N� VZTAHY
LABYRINT - knihy

V jak�koli diskuzi o um�n� �i um�lc�ch je heterosexu�ln� orientace upoza�ov�na, zat�mco homosexualita je naopak zd�raz�ov�na. To, s k�m �lov�k �uk�, je mnohem d�le�it�j�� ne� to, jak p�e, co� je mo�n� dan� t�m, �e �ten� vy�aduje mnohem v�t�� �sil� ne� sex. Nebo mo�n� t�m, �e slovo SEX je mnohem v�c vzru�uj�c� ne� slovo KNIHA. Nebo snad ne? A nez�vis� to n�hodou na tom, o jakou knihu a o jak� druh sexu vlastn� jde? Osobn� z toho mohu pouze vyvodit, �e heterosexu�ln� pohlavn� styk je tak nudn�, �e dokonce i kn�ky jsou pro m�dia atraktivn�j��. Doporu�en� prodejn� cena: 150 K�, sleva LABshopu 33% = na�e cena: 100 K�

K� 100.00
Str�nky: | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... | 17 |