Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

JAK JSEM ZABILA MAMINKU - Olga Wall�

JAK JSEM ZABILA MAMINKU - Olga Wall�
LABYRINT - knihy

Svoboda za��n� tam, kde kon�� p��b�hy. P��b�h lidsk� bezmoci a nedorozum�n�. Rom�n je volnou sou��st� rodinn� s�gy V�e Svat�ho Ducha, v n� se z�eteln� prol�n� realita s fikc�. MC 229 K�

K� 183.00

JAK VOJ�K OPRAVUJE GRAMOFON - Sa�a Stani�i�

JAK VOJ�K OPRAVUJE GRAMOFON - Sa�a Stani�i�
LABYRINT - knihy

Burleskn� a tragikomick� rom�n o v�jime�n�m d�tstv� v �asech, kdy �lov�k us�n� v m�ru a probouz� se do v�lky, o brut�ln� ztr�t� d�v�rn�ho sv�ta, ale i o nezlomn� v��e v s�lu vypr�v�n�. Kniha plyne jako troufal� �eka Drina, kterou se mal� Aleksandar kdysi pokusil p�eplavat. MC 195 K�

K� 156.00

Jacob se odhodl� milovat: Catalin Dorian Florescu

Jacob se odhodl� milovat: Catalin Dorian Florescu
LABYRINT - knihy

Rom�nov� epos l��� barvit� a dramatick� osudy rodiny lotrinsk�ch kolonist� v rumunsk�m Ban�tu v �irok�m z�b�ru od t�icetilet� v�lky po prvn� polovinu 20. stolet�. Autor zde vykresluje �lov�ka jak rozpolcenou bytost, ji� �ene vp�ed touha a strach. MC 195 K�

K� 156.00

KALEIDOSKOP - Adolf Hoffmeister

KALEIDOSKOP - Adolf Hoffmeister
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!!

Reprezentativn� v�b�r cestopisn�ch �rt a report�� AH (1902-1973) z cel�ho sv�ta v jednom svazku - od Anglie p�es Braz�lii, Mexiko, ��nu, Japonsko, Egypt, Sov�tsk� svaz a� po Francii a USA. Knihu prov�zej� p�vodn� autorovy ilustrace, unik�tn� fotografie a faksimile dopis� z rodinn�ho archivu. MC 229 K�

K� 0.00

KATEDR�LA - Zden�k Mahler - rozebr�na

KATEDR�LA - Zden�k Mahler - rozebr�na
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!

P�vodn� text t�to knihy vznikl v roce 1994, kdy se p�ibl�ilo 650. v�ro�� polo�en� z�kladn�ho kamene svatov�tsk� katedr�ly a vypukl spor o to, komu vlastn� chr�m svat�ho V�ta pat��. Zden�k Mahler tento klenot gotick� architektury vid� jako nedotknuteln� rodinn� zlato a sv�m esejem p�ipom�n� historii vzniku a osudy v pr�b�hu n�sleduj�c�ch stalet�. MC 185 K�

K� 0.00

KAV�RNA NAD PRAHOU - CD - audiokniha - Lenka Reinerov�

KAV�RNA NAD PRAHOU - CD - audiokniha - Lenka Reinerov�
LABYRINT - knihy

Posledn� n�mecky p��c� autorka (1916�2008) z Prahy na�etla svou nejpopul�rn�j�� knihu �esky. Vzpom�nky na p��tele a zn�m� z uplynul�ho stolet� spojuje hudba Jaroslava Je�ka a orchestru Osvobozen�ho divadla. MC 229 K�

K� 183.00

KAV�RNA NAD PRAHOU - Lenka Reinerov�

KAV�RNA NAD PRAHOU - Lenka Reinerov�
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!
Ve sv� nejzn�m�j�� knize (Das Traumcaf� einer Pragerin) Lenka Reinerov� vzpom�n� na v�echny p��tele a zn�m�, jejich� �ivoty se protnuly v Praze � Kafku, Broda, Heartfielda, Fuchse, Weiskopfa, Langera, Goldst�ckera i Foglara. Zvl�tn� pozornost pak v�nuje vzpom�nk�m na �zu�iv�ho report�ra� Egona Erwina Kische. MC 165 K�

K� 0.00

KOMIKSFEST! REVUE 02

KOMIKSFEST! REVUE 02
LABYRINT - knihy

Druh� ��slo KomiksFEST! revue p�edstavuje vedle etablovan�ch autor�, jak�mi jsou Marjane Satrapi (autorka slavn� Persepole; uk�zka z chystan�ho alba �it��ko), �v�dsk� post-punker Max Andersson nebo ml�enliv� norsk� tv�rce Jason, samoz�ejm� i aktu�ln� dom�c� sc�nu: Jarom�r 99 (komiksov� adaptace Svatebn� ko�ile), Jarom�r Plach� nebo Hza Ba�ant (dlouho p�ipravovan� adaptace �apkova Krakatitu). MC 150 K�

K� 120.00

KOMIKSFEST! REVUE 03

KOMIKSFEST! REVUE 03
LABYRINT - knihy

Nov� ��slo komiksov� revue p�in�� profil �esk�ho superhrdiny P�r�ka s exkluzivn�m prvn�m d�lem s�rie v adaptaci v�tvarn�ka Hzy Ba�anta. D�le uvnit� najdete p��sp�vky od Francouze Lewise Trondheima, Australana Tima Molloye nebo nap�. komiksovou b�se� respektovan� �esk� autorky Toy_Box a speci�ln� bonus se spamem Nicolase Mahlera z Rakouska. MC 150 K�

K� 120.00

KOMIKSFEST! REVUE 04

KOMIKSFEST! REVUE 04
LABYRINT - knihy

�tvrt� ��slo komiksov� revue je v�nov�no p�edev��m nez�visl� americk� tvorb�, hlavn�m hostem je Robert Crumb.

K� 99.00
Str�nky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 17 |