Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

DEN�K V DOPISECH - Vincent van Gogh - ROZEBR�NO!!!!

DEN�K V DOPISECH - Vincent van Gogh - ROZEBR�NO!!!!
LABYRINT - knihy

ROZEBR�NO!!!!Kniha je jedine�n�m pokusem o rekonstrukci �ivotn�ho a um�leck�hop��b�hu Vincenta van Gogha (1853�1890), jedn� z v�d��ch postav modern�ho mal��stv�. Jej�m editorem a autorem zasv�cen�ch koment��� k dopis�m je p�edn� sv�tov� znalec um�lcova d�la Jan Hulsker (1907��2002), kter� z�rove� pro tento svazek vybral a chronologicky uspo��-dal p�es 200 reprodukc� kreseb, maleb a skic vztahuj�c�ch se k jednotliv�m obdob�m van Goghova �ivota. Vy�lo v edici Karawana stejn� jako nap�. Frida Kahlo - Intimn� autoportr�t nebo a Paul Gauguin - P�ed a po. Z nizozemsk�ho origin�lu p�elo�ila Petra Sch�rov�.
MC: 365 K�

K� 0.00

DISKOT�KA PETRA S�SE

DISKOT�KA PETRA S�SE
LABYRINT - knihy

Samostatn� katalog ke knize Ze� / Jak jsem vyr�stal za �eleznou oponou a k dokument�rn� v�stav� V�dy p�ipraven! / Diskot�ka Petra S�se. MC 99 K� (zlevn�n� titul)

K� 99.00

DOKTOR RACEK JEDE NA PR�ZDNINY - Milada Rezkov�, Luk� Urb�nek

DOKTOR RACEK JEDE NA PR�ZDNINY - Milada Rezkov�, Luk� Urb�nek
LABYRINT - knihy

Netradi�n� kn�ka pro d�ti pln� fotek, obr�zk�, b�sni�ek, s komiksem a unik�tn� mont�n� p��ru�kou na z�v�r... MC 245 K�

K� 196.00

DOKTOR RACEK NA HOR�CH - Milada Rezkov�, Luk� Urb�nek / rozebr�no

DOKTOR RACEK NA HOR�CH - Milada Rezkov�, Luk� Urb�nek / rozebr�no
LABYRINT - knihy

Netradi�n� hrav� kn�ka pro d�ti pln� fotek, obr�zk�, b�sni�ek, s komiksem a p��ru�kou ly�a�sk� abecedy. "Doktore sem! Doktore tam! Doktore pom���c! ... Zn� ze v�ech stran. Racek hbit� ba�oh bal�, tryskem na vlak uh�n�. Budi� t�mto zah�jena expedice pol�rn�!" MC 245 K�

K� 0.00

Do�ivot� - Martin Jun

Do�ivot� - Martin Jun
LABYRINT - knihy

Sv�tov� proslul� spisovatel K. je zat�en p�i posledn� n�v�t�v� rodn� zem� a souzen za �dajn� �edes�t let star� ud�n�. O nezku�enou novin��ku Annu se v souvislosti s utajovan�m p��padem zaj�m� policie a �ivot Michala je od narozen� z�hadn� ohro�ov�n ka�dou novou knihou, kterou K. vyd�v�...
MC 295 K�

K� 236.00

D�MON ALKOHOL - Jack London (DOTISK)

D�MON ALKOHOL - Jack London (DOTISK)
LABYRINT - knihy

D�mon alkohol aneb Pam�ti pij�kovy je drsn� autobiografick� zpov�� americk�ho rebela, dobrodruha a spisovatele. MC 245 K�

K� 196.00

FLEISCHEREI 36 - �imon �afr�nek

FLEISCHEREI 36 - �imon �afr�nek
LABYRINT - knihy

JIND�ICH by r�d kreslil komiksy anebo to�il filmy, ale m�sto toho ka�d� den za�izuje, aby mohli kreslit a to�it jin�. Takhle nevypad� jeho vysn�n� sv�t..... Sv�t Fleischerei 36 p�er�st� str�nky rom�nu. Knihu doprov�z� vir�lov� videoklipy, na jejich� tvorb� se vedle �imona �afr�nka pod�l� Radim �pa�ek. MC 245 K�

K� 196.00

FRANCOUZSK� ��TANKA: francouzsko-�esk� vyd�n� / DOTISK

FRANCOUZSK� ��TANKA: francouzsko-�esk� vyd�n�  / DOTISK
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!! Z�kladn�m z�m�rem t�to publikace je uk�zat sou�asnou francouzskou literaturu, jak ji �esk� �ten�� zat�m nezn�. To znamen� p�edstavit zejm�na v�znamn� autory, jejich� texty u n�s nebyly dosud p�elo�eny, nevy�ly kni�n�. MC 299 K�

K� 0.00

GRANDHOTEL - Jaroslav Rudi� - Dotisk!!!

GRANDHOTEL - Jaroslav Rudi� - Dotisk!!!
LABYRINT - knihy

DOTISK!!! Hlavn� postavou �rom�nu nad mraky� je t�icetilet� samot�� Fleischman. V �ivot� se mu neda��. Nikdy nic nedok�zal. Nikde nebyl. Nem�l ��dnou holku. Ale rozum� mrak�m, tlakov�m v���m, n��m a sm�r�m v�tru. Jeho �ivotu d�v� ��d graf s po�as�m a postupem �asu i Franz, star� sudetsk� N�mec, kter� jezd� do Liberce poh�b�vat sv� spolu��ky. Fleischman, kter� nezn� ani vlastn� k�estn� jm�no, pracuje jako holka pro v�echno v Grandhotelu na Je�t�du. P�i pozorov�n� oblohy na magick�m m�st� mezi nebem a zem� zjist�, �e cesta ven z obkl��en�ho m�sta i jeho vlastn�ho �ivota vede jedin� skrz mraky. Do jeho pl�nu ov�em vstoup� serv�rka Ilja, kter� se jednoho dne objev� v hotelov� recepci. Rozhodnut� opustit m�sto za ka�dou cenu u� ale nen� mo�n� vz�t zp�t. Podle n�m�tu knihy vznikl sc�n�� pro film Davida Ond���ka Grandhotel (2006). MC 245 K�

K� 196.00

HELINDA A KLEK�NICE - Pavl�na Brz�kov�

HELINDA A KLEK�NICE - Pavl�na Brz�kov�
LABYRINT - knihy

Poh�dkov� p��b�h s ilustracemi Roberta Smol�ka. Polednici zn� kdekdo, ale o Klek�nici se toho v� jen m�lo. Objevuje se kr�tce p�ed setm�n�m a neposedn� d�ti, kter� tou dobou je�t� nejsou doma, str�� do pytle a nese pry�. Odkud p�ich�z�? Kde bydl�? A co se stane s t�mi, kter� popadne? MC 225 K�

K� 180.00
Str�nky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 17 |