Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

ALMANACH LABYRINT 2010

ALMANACH LABYRINT 2010
LABYRINT - knihy

Pr�vodce �esk�m kni�n�m trhem od roku 1992. Tradi�n� ro�enka pro knihkupce, nakladatele, knihovny, galerie, �koly, kulturn� instituce a novin��e. Pro v�echny, kdo �tou knihy, a tak� pro ty, kte�� cht�j� knihy ps�t. P�vodn� cena 299 K�

K� 100.00

ALMANACH LABYRINT 2011

ALMANACH LABYRINT 2011
LABYRINT - knihy

Tradi�n� pr�vodce �esk�m kni�n�m trhem od roku 1992. Ro�enka pro nakladatele, knihkupce, knihovny, galerie, �koly, kulturn� instituce, novin��e, milovn�ky knih i za��naj�c� spisovatele. Pro v�echny, kdo �tou r�di knihy. P�vodn� cena 299 K�, zlevn�no 100 K� (sleva 66%)

K� 100.00

ALMANACH LABYRINT 2012

ALMANACH LABYRINT 2012
LABYRINT - knihy

Tradi�n� pr�vodce �esk�m kni�n�m trhem od roku 1992. Ro�enka pro nakladatele, knihkupce, knihovny, galerie, �koly, kulturn� instituce, novin��e, milovn�ky knih a za��naj�c� spisovatele. Pro v�echny, kdo �tou r�di knihy. MC 299 K�.

K� 239.00

ALOIS NEBEL 1: B�L� POTOK - Jaroslav Rudi� & Jarom�r 99

ALOIS NEBEL 1: B�L� POTOK - Jaroslav Rudi� & Jarom�r 99
LABYRINT - knihy

�ernob�l� komiks ze SudetJedno mal� n�dra�� ve slezsk�ch hor�ch, kter� k�i�uj� vlaky sem a tam, a jeho� n�v�stidla a n�stupi�t� se ob�as ztr�cej� v mlze skr�vaj�c� podivnosti. Jeden bl�zinec, jeho� chodby k�i�uj� lid�, pro kter� jsou i ta nejmen�� n�dra�� p��li� velk�, ale v mlze �asto vid� jej� konec. A jeden v�prav��, kter� se jmenuje Alois Nebel. P��b�hy ze stolet�, o n�m� si mysl�me, �e u� je d�vno za n�mi. MC 199 K�

K� 159.00

ALOIS NEBEL 2: HLAVN� N�DRA�� - Jaroslav Rudi� & Jarom�r 99

ALOIS NEBEL 2: HLAVN� N�DRA�� - Jaroslav Rudi� & Jarom�r 99
LABYRINT - knihy

VYPROD�NO!!! Pokra�ov�n� �sp�n�ho �ernob�l�ho komiksu pro dosp�l�. Alois Nebel - v�prav��, kter� v mlze vid�l to, co jin� nevid�li, a proto v�prav��m p�estal b�t - se v pokra�ov�n� B�l�ho Potoku vyprav� do Prahy.

K� 0.00

ALOIS NEBEL 3: ZLAT� HORY - Jaroslav Rudi� & Jarom�r 99

ALOIS NEBEL 3: ZLAT� HORY - Jaroslav Rudi� & Jarom�r 99
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!Z�v�re�n� d�l komiksov� trilogie je asi �pln� nejtemn�j�� a nejsyrov�j��. D�j se p�esouv� zp�tky do hor, kde se nel�tostn� minulost Sudet prolne se syrovou sou�asnost�. MC 199 K�

K� 0.00

ALOIS NEBEL Kreslen� rom�nov� trilogie - Jaroslav Rudi� & Jarom�r 99 (DOTISK)

ALOIS NEBEL Kreslen� rom�nov� trilogie - Jaroslav Rudi� & Jarom�r 99 (DOTISK)
LABYRINT - knihy

Nov� vyd�n� kreslen� rom�nov� trilogie ALOIS NEBEL (B�l� Potok, Hlavn� n�dra��, Zlat� Hory, 2003�2005 � roz���en� o alternativn� konec) vych�z� v jednom svazku. V sugestivn�ch �ernob�l�ch obrazech vypr�v� hlavn� hrdina p��b�hy, kter� i po n�kolika generac�ch ovliv�uj� zapomenut� ud�losti. Vypr�v� p��b�hy zd�nliv� oby�ejn�ch lid� na okraji spole�nosti. MC 495 K�

K� 396.00

AXE AFRICA - David Jan ��k

AXE AFRICA - David Jan ��k
LABYRINT - knihy

Experiment�ln� pr�za AXE AFRICA je p��b�hem ze sou�asnosti. Fragmenty vztah�, ve�ejn�ch i soukrom�ch, se prol�naj� s vyprav��ovou imaginac� v r�zn�ch �asov�ch a stylov�ch rovin�ch. T�matem je �sv�t za zrcadlem�, n� imagin�rn� sv�t p��n�, my�lenek, sn� a archetyp�. Autor, inspirov�n magick�m realismem a surrealistickou metodou, si je dob�e v�dom postmodern�ch model� veden� prozaick�ho d�la v�etn� r�znorod�ch p�sem d�je a alternativn�ch zakon�en�; p�in�� tak do sou�asn� �esk� literatury nov� a sv�bytn� stylov� prvek. MC 195 K�

K� 156.00

BABO�KY - Milada Rezkov�, Luk� Urb�nek

BABO�KY - Milada Rezkov�, Luk� Urb�nek
LABYRINT - knihy

Kdo jsou Babo�ky? Jestli si mysl�, �e oby�ejn� mot�li, tak to rozhodn� ne. Babo�ky jsou kouzeln� bytosti, kter� um� spoustu par�dn�ch v�c�. MC 245 K�

K� 196.00

BEZ ADRESY - Lenka Reinerov�

BEZ ADRESY - Lenka Reinerov�
LABYRINT - knihy

Posledn� v�tisky - LENKA REINEROV� - posledn� n�mecky p��c� autorka z Prahy. Kniha Bez adresy vy�la 17. kv�tna 2006 u p��le�itosti autor�in�ch 90. narozenin; p�eklad Olga Wall�.

K� 183.00
Str�nky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 17 |