Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

VKV (velmi kr�tk� vlny) - Benjamin Tu�ek

VKV (velmi kr�tk� vlny) - Benjamin Tu�ek
LABYRINT - knihy

75 fantastick�ch, absurdn�ch a cynick�ch pov�dek z minulosti, sou�asnosti a budoucnosti. Prozaick� debut mlad�ho filmov�ho re�is�ra a scen�risty. MC 175 K�

K� 140.00

VOLEMAN 4 - Ji�� Grus

VOLEMAN 4 - Ji�� Grus
LABYRINT - knihy

Komiksov� thriller na pokra�ov�n� od p�edn�ho �esk�ho kresl��e Ji��ho Gruse. MC 150 K�

K� 12000.00

VRHA� NO�� - Solo Lovec

VRHA� NO�� - Solo Lovec
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!! Dne 7. ��jna 2003 byla do redakce nakladatelstv� Labyrint doru�ena b�nou po�tou (raz�tko Praha 03) velk� ob�lka. Odes�latel nezn�m�. N�meck� rukopis, zjevn� vyzr�l�ho autora (pohybuj�c�ho se pravd�podobn� mezi Berl�nem a Prahou), jsme pozd�ji poskytli n�kolika p�ekladatel�m. Jejich p��zniv� reakce n�s p�im�la k vyd�n� tohoto neobvykl�ho textu. Knihu v�dom� publikujeme, ani� bychom v t�to chv�li znali pravou toto�nost autora skr�vaj�c�ho se pod jm�nem Solo Lovec. Grafick� podoba a �len�n� textu respektuje p�vodn� n�meck� rukopis. P�vodn� cena 199 K�, zlevn�no na 99 K�

K� 0.00

VZKAZY DOM� / MESSAGES HOME

VZKAZY DOM� / MESSAGES HOME
LABYRINT - knihy

Dvojjazy�n� vyd�n� (CZ-EN) - P��b�hy �ech�, kte�� ode�li do zahrani�� (Emigrace a exil 1848�1989)
�vodn� historick� studie charakterizuj� ka�d� obdob� a popisuj� d�vody vyst�hovalectv� i podm�nky �ivota v cizin�. Zachycuj�, jak kter� doba na sv� krajany nahl�ela, i pohled opa�n� � jak se exulanti �i emigranti stav�li ke sv� rodn� zemi. St�ejn� ��st knihy tvo�� 30 p��b�h� �ech�, kte�� v pr�b�hu 19. a 20. stolet� ode�li do zahrani��. Na pozad� konkr�tn�ch lidsk�ch osud� sledujeme nejen motivy a p���iny jejich odchod�, ale i soci�ln�, politick� a psychologick� aspekty fenom�nu emigrace a hled�n� nov�ho domova. MC 490 K�

K� 199.00

V�ECHNY BARVY SLUNCE A NOCI - Lenka Reinerov�

V�ECHNY BARVY SLUNCE A NOCI - Lenka Reinerov�
LABYRINT - knihy

Prvn� �esk� vyd�n� rukopisu Alle Farben der Sonne und der Nacht n�mecky p��c� autorky z Prahy (*1916). P��b�h je inspirov�n �ivotn�mi osudy a vzpom�nkami a je komponov�n na v�pov�d�ch a snech prov�zej�c�ch autor�ino uv�zn�n� p�ed pades�ti lety. MC 199 K�

K� 159.00

V�N� MANDL� - Lenka Reinerov�

V�N� MANDL� - Lenka Reinerov�
LABYRINT - knihy

MOMENT�LN� VYPROD�NO!!! Sb�rka pov�dek, kter� spojuje symbolika kolej�, n�vrat� a vzpom�nek. �asov� most p�edstavuj� rok 1942 a pozdn� 90. l�ta. Autorka sv�m nezam�niteln�m stylem citliv� vystihuje atmosf�ru obklopuj�c� konkr�tn� lidsk� osudy.

K� 0.00

V�CHOD, Z�PAD - Salman Rushdie

V�CHOD, Z�PAD - Salman Rushdie
LABYRINT - knihy

VYPROD�NO! Soubor dev�ti pov�dek britsk�ho spisovatele indick�ho p�vodu v p�ekladu Pavla Dominika a Stanislavy Po�ustov� s linoryty Michala Cihl��e.

K� 0.00

ZEM� OTC� A ZR�DC� - Maxim Biller

ZEM� OTC� A ZR�DC� - Maxim Biller
LABYRINT - knihy

Sb�rka pov�dek, kterou lze ��st i jako rom�n. �estn�ct p��b�h�, v nich� se jako v kaleidoskopu odr�� cel� 20. stolet�: d�tstv� v rusk� vesnici v roce 1941, trpk� romantick� duel v pov�le�n� Praze, liter�rn� detektivn� p��b�h v Mnichov� 90. let� MC 195 K�

K� 156.00

Z�MEK - KAFKA - JAROM�R 99 / MAIROWITZ

Z�MEK - KAFKA - JAROM�R 99 / MAIROWITZ
LABYRINT - knihy

Podle rom�nu Franze Kafky adaptoval americk� spisovatel David Zane Mairowitz a nakreslil Jarom�r 99. MC 299 K�

K� 239.00

�IBENI�N� P�SN� (nov� vyd.) - Christian Morgenstern

�IBENI�N� P�SN� (nov� vyd.) - Christian Morgenstern
LABYRINT - knihy

80 text� n�meck�ho b�sn�ka a zakladatele nonsensov� poesie Christiana Morgensterna (1871�1914), kter� v roce 1951 p�elo�il mlad� Egon Bondy (1930�2007) na sv� prvn� ofici�ln� vyd�n� �ekalo bezm�la p�l stolet�. MC 225 K�

K� 180.00
Str�nky: | 1 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |