Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

SLADK� V�N� SMRTI: Guillermo Arriaga

SLADK� V�N� SMRTI: Guillermo Arriaga
LABYRINT - knihy

V Loma Grande je zavra�d�na mlad� a kr�sn� Adela. Tajemn� mu� se sv�tilnou vystra�� na nedalek�m m�st� Cik�na a Gabrielu. A mladi�k� Ram�n, kter� v �ivot� vid�l Adelu jen p�rkr�t, na sebe vezme t�k� �kol: pomst�t d�v�inu smrt. Osudy v�ech se ne�ekan�m zp�sobem protnou v p��b�hu, kter� nezadr�iteln� sp�je k tragick�mu konci. MC: 195 K�

K� 156.00

TIBET - TAJEMSTV� �ERVEN� KRABI�KY - audiokniha - Petr S�s

TIBET - TAJEMSTV� �ERVEN� KRABI�KY - audiokniha - Petr S�s
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!
Po otev�en� �erven� krabi�ky najde autor den�k, kter� si jeho otec, re�is�r Vladim�r S�s, psal, kdy� z�stal ztracen v Tibetu. Fantastick� p��b�hy a charizmatick� hlas vyprav��e se prol�naj� s p�vodn�mi nahr�vkami tibetsk� hudby z let 1954�55. MC 229 K�

K� 0.00

TICHO - David Jan ��k / Rozebr�no!!!

TICHO - David Jan ��k / Rozebr�no!!!
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!

Mystick� a temn� �umava prom��uje charaktery hrdin� p��b�hu o nevidom�m socha�i, kter� se sna�� pro �vagra-kriminalistu vymodelovat portr�t vraha mlad�ch d�vek. MC 225 K�

K� 0.00

TICHO HROCHA - David B�hm / DOTISK

TICHO HROCHA - David B�hm / DOTISK
LABYRINT - knihy

Unik�tn� africk� komiks pro d�ti i dosp�l� od finalisty Chalupeck�ho ceny. Poetick�, trochu absurdn�, m�sty a� �ern� � takov� jsou kr�tk� poh�dkov� p��b�hy t�to knihy. MC 245 K�

K� 196.00

TUL�K PO HV�ZD�CH - Jack London (DOTISK)

TUL�K PO HV�ZD�CH - Jack London (DOTISK)
LABYRINT - knihy

Poetick� a z�rove� tragick� p��b�h z Ameriky po��tku tohoto stolet� sepsal London na podklad� skute�n� ud�losti. Rom�n doprov�zej� p�vodn� fotografie Rudo Prekopa. MC 299 K�

K� 239.00

The Pilot and the Little Prince

The Pilot and the Little Prince
LABYRINT - knihy

English version - anglick� verze
Kniha o osam�losti, hled�n� kr�sy a smyslu �ivota. Petr S�s s empati�, lehkost� a citem pro dobovou atmosf�ru vypr�v� p��b�h legend�rn�ho francouzsk�ho letce, dobrodruha a spisovatele Antoina de Saint-Exup�ryho (1900�1944).
MC 425 K�

K� 340.00

The THREE GOLDEN KEYS - Petr S�s

The THREE GOLDEN KEYS - Petr S�s
LABYRINT - knihy

Anglick� vyd�n� kn�ky T�i zlat� kl��e. T�i kl��e otev�raj� tajemn� z�mky star�ch pra�sk�ch pov�st� o Bruncv�kovi, o Golemovi a o mistru Hanu�ovi a jeho starom�stsk�m orloji. MC 349 K�

K� 279.00

Tich� doprovod a jin� pr�zy: Rainer Maria Rilke

Tich� doprovod a jin� pr�zy: Rainer Maria Rilke
LABYRINT - knihy

v�bor z d�la R. M. Rilka � svazek II
Druh� svazek v�boru z d�la Rainera Marii Rilka (1875�1926) se zam��uje na jeho rozs�hlou ranou prozaickou tvorbu. �esk�ho �ten��e m��e v t�to souvislosti zaujmout, nakolik jsou tyto pr�zy je�t� spojeny s atmosf�rou a liter�rn�m milieu autorovy rodn� Prahy...
MC 345 K�

K� 276.00

T�I ZLAT� KL��E - Petr S�s

T�I ZLAT� KL��E - Petr S�s
LABYRINT - knihy

T�i zlat� kl��e Petra S�se k magick� Praze. Kl��e otev�raj� tajemn� z�mky star�ch pra�sk�ch pov�st� o Bruncv�kovi, o Golemovi a o mistru Hanu�ovi a jeho starom�stsk�m orloji. Nov� edice p�vodn�ho americk�ho vyd�n� obr�zkov� kn�ky. MC 329 K�

K� 263.00

VE�ERN��KY PRO CASSIA - Bohumil Hrabal

VE�ERN��KY PRO CASSIA - Bohumil Hrabal
LABYRINT - knihy

Vybran� texty z let 1989�1994, zn�m� tak� jako Dopisy Dubence, v nich� autor (1914�1997) sv�r�zn�m zp�sobem reflektuje tehdej�� dobu byly vybr�ny z kritick� edice V�clava Kadlece �Sebran� spisy Bohumila Hrabala� (svazek 13. a 14.). MC 229 K�Ilustrace Luk� Kudrna (*1980).

K� 183.00
Str�nky: | 1 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |