Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

PRA�SK� CHODEC - V�t�zslav Nezval

PRA�SK� CHODEC - V�t�zslav Nezval
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!! T�m�� surrealistick� proch�zka milovan�m b�sn�kov�m (1900-1958) m�stem mezi �ervnem 1937 a �ervencem 1938. Knihu prov�zej� autorovy fotografie z p�vodn�ho vyd�n�. MC 189 K�

K� 0.00

PRO KA�D�HO NEBE - Kv�ta Leg�tov�

PRO KA�D�HO NEBE - Kv�ta Leg�tov�
LABYRINT - knihy

ROZEBR�NO!!!
Osm komorn�ch dramat osobit� autorky (*1919) psan�ch p�vodn� jako rozhlasov� hry. MC 189 K�

K� 0.00

PTA�� SN�M - Petr S�s (DOTISK)

PTA�� SN�M - Petr S�s (DOTISK)
LABYRINT - knihy

ROZEBR�NO!!!

Nejnov�j�� kniha mezin�rodn� uzn�van�ho tv�rce pro d�ti a ml�de�, v�tvarn�ka, grafika a spisovatele Petra S�se je inspirov�na star�m persk�m eposem ze 12. stolet�. Pta�� sn�m je symbolick� p��b�h, vypr�v� o putov�n� pt�k�, kte�� se rozhodnou naj�t sv�ho prav�ho kr�le. MC 395 K�

K� 0.00

PUTOV�N� �AB�KA FILEMONA - Jana �r�mkov� / DOTISK

PUTOV�N� �AB�KA FILEMONA - Jana �r�mkov� / DOTISK
LABYRINT - knihy

Poh�dkov� prvotina Jany �r�mkov�, kter� v roce 2009 z�skala za svou psychologickou novelu Hru�kad�ttir Cenu Ji��ho Ortena. Barevn� ilustrace Al�b�ta Sk�lov�.
MC 295 K�

K� 236.00

Pal�c Akropolis � rozhovory (editor Jeron�m Jan��ek)

Pal�c Akropolis � rozhovory (editor Jeron�m Jan��ek)
LABYRINT - knihy

Historie �i�kovsk�ho pal�ce a osudy divadeln�ch soubor�, kter� v n�m ve 30. letech minul�ho stolet� p�sobily. Sedm rozhovor� s t�mi, kte�� v polistopadov� ��e vr�tili Pal�ci Akropolis �ivot - hudebn�k Tom� Kl�ma, re�is�r Tom� Vorel, v�tvarn�k Franti�ek Sk�la, grafik Lud�k Kub�k, producent Lubom�r Schmidtmajer, hudebn�k a producent Jaroslav Rau�er a podnikatel Pavel Hurda. MC 299 K�

K� 99.00

P�SA�KY PRE MILOVAN� LUT�CIU - Dominik Tatarka

P�SA�KY PRE MILOVAN� LUT�CIU - Dominik Tatarka
LABYRINT - knihy

VYPROD�NO!!! K�ehk� texty o l�sce vych�zej� ve slovensk�m origin�le k 10. v�ro�� autorovy smrti. 1. vyd�n� na podklad� p�vodn�ho rukopisu doprov�zej� poetick� fotografie, jejich� autorem je slovensk� fotograf Peter �upn�k, �ij�c� v Pa��i.

K� 0.00

P�ED A PO - Paul Gaugin

P�ED A PO - Paul Gaugin
LABYRINT - knihy

1. samostatn� vyd�n� autobiografick� knihy, kterou legend�rn� mal�� napsal t�i m�s�ce p�ed svou smrt� na tichomo�sk�m ostrov� Hivaoa.P�eklad Anny F�rov� doprov�z� autentick� dobov� fotografie. MC 189 K�

K� 151.00

RAFINERIE - Jan Cemp�rek

RAFINERIE - Jan Cemp�rek
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!Rom�n RAFINERIE je trainstory o sir�n�ch, p��telstv� a volnosti na kolej�ch. V melodii chraplav�ho saxofonu se protnuly osudy Pierra, Michala a d�vky, kter� se ve skute�nosti nejmenovala Agnes. �ensk�ch kl�n� b�h� po sv�t� mili�ny a v�dycky se n�jak� chv�je nedo�kavost�. ��dn� zapr�en� Notre-Dame. Kdyby �il dnes Kerouac, hledal by svou Rafinerii. Po�i�te si fale�nou j�zdenku a vydejte se na cestu. MC 225 K�

K� 0.00

Radiator & Recyklator - Petr Korunka

Radiator & Recyklator - Petr Korunka
LABYRINT - knihy

Nic men��ho ne� z�chrana lidstva (1. d�l) Nov� komiks Petra Korunky - absolventa ateli�ru ilustrace a grafiky V�UP.Po nezda�en�m pokusu o p�eru�en� pl�nu v�stavby d�lnice se dva nerozlu�n� p��tel� Radiator a Recyklator ocitnou v hloubi pust�ho lesa... MC 185 K�

K� 148.00

Radiator & Recyklator 2 - Petr Korunka

Radiator & Recyklator 2 - Petr Korunka
LABYRINT - knihy

PETR KORUNKA - RADIATOR & RECYKLATOR 2 2. d�l komiksov� trilogie R&R s n�zvem Restart lidstva.Dva p��tel� a ekologi�t� aktivist� Radiator a Recyklator se po nezda�en� spolupr�ci se z�hadn�m Deviatorem ocitnout v podzemn�m v�zen�. Jejich zoufal� pokus o �t�k je z�hy zma�en a ��len� v�dec oba transportuje do nezn�m� pustiny....
MC 225 K�,

K� 180.00
Str�nky: | 1 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |