Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

N�rodn� t��da: Jaroslav Rudi�

N�rodn� t��da: Jaroslav Rudi�
LABYRINT - knihy

Klub osam�l�ch rv���. Hlavn� hrdina, p�ezd�van� Vandam, vypr�v� p��b�h sv�ch �ivotn�ch souboj� s m�stem, ned�vnou minulost� a rodinn�mi d�mony.
MC 225 K�

K� 180.00

OBY�EJN� L�SKY - Maxim Biller

OBY�EJN� L�SKY - Maxim Biller
LABYRINT - knihy

Nesentiment�ln�, jisk�iv�, vtipn� p��b�hy o vztaz�ch dne�n�ch t�ic�tn�k� a �ty�ic�tn�k� r�zn�ho p�vodu a rozmanit� osobn� historie s p�ekvapiv�mi d�jov�mi zvraty. Dvacet sedm pov�dek z dne�n�ch dn� popul�rn�ho n�meck�ho spisovatele, kter� se narodil v Praze. MC 195 K�

K� 156.00

OCTOBRIANA - Tom� Pospiszyl + Petr Bab�k

OCTOBRIANA - Tom� Pospiszyl + Petr Bab�k
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!

P��b�h skand�ln�ho sov�tsk�ho samizdatu �edes�t�ch let, kter� propojoval politiku a pornografii. P��b�h liter�rn� mystifikace a krut� um�leck� kr�de�e. P��b�h velk�ho fabul�tora Petra Sadeck�ho (1943-1991), kter� nedok�zal rozli�it mezi dobrodru�n�m rom�nem a vlastn�m �ivotem. P��b�h nejslavn�j�� �esk� komiksov� postavy - je� propojila Davida Bowieho, Zde�ka Buriana, Alexandra Sol�enicyna, Jamese Bonda i Amandu Lear a kterou ale v �ech�ch nikdo nezn�... PC 333 K�Napsal a k vyd�n� p�ipravil Tom� Pospiszyl, grafick� koncept a design knihy Petr Bab�k.

K� 0.00

OHYBA� K�͎� - Marek Epstein:

OHYBA� K�͎� - Marek Epstein:
LABYRINT - knihy

Mlad� mu�, mistr drobn�ch �vindl� a ohyba� pravd proj�d� prvn�mi z�krutamisv�ho �ivota a hled�, kde by zaparkoval. Doma u� nen� m�sto, leda tak v zrcadlovk�ch panova�n�ho otce, kde se vid� takhle malink�. Na�ezat holce nen� probl�m, probl�m je se k tomu odhodlat. MC 185 K�

K� 148.00

PAVEL TIGRID: MN� SE NEST�SKALO - Petr Kotyk

PAVEL TIGRID: MN� SE NEST�SKALO - Petr Kotyk
LABYRINT - knihy

Rozhovor Petra Kotyka. Pavel Tigrid (1917�2003), �esk� novin��, vydavatel exilov�ho �asopisu Sv�dectv� a polistopadov� politik v archivn�m rozhovoru s Petrem Kotykem z roku 1992. Vzpom�n� na studia, liter�rn� a divadeln� za��tky, �t�k p�ed nacisty do Anglie a pr�ci redaktora rozhlasov�ho programu Bene�ovy �s. exilov� vl�dy v Lond�n�. MC 199 K�

K� 159.00

PLY� - Michal Hvoreck�

PLY� - Michal Hvoreck�
LABYRINT - knihy

Ply� � rom�n o m�kk�ch v�cech v tvrd�m sv�t�. Fotograf Irvin odjede na dlouhou cestu, aby se zbavil nezvykl� z�vislosti, kter� mu zruinovala �ivot. V n�meck�m velkom�st� se v �pln� tm� sbl�� se svoj� femme fatale, a naskytne se mu p��le�itost, kter� p�ich�z� jen jednou za �ivot. Siln� p��b�h o tom, jak p�e��t, kdy� je v�echno nemocn� a na n��em z�visl�. �okuj�c� a z�bavn�, erotick� i ironick� rom�n. Ne� ho za�nete ��st, nezapome�te si dop�edu dohodnout heslo. MC 225 K�

K� 180.00

POSTE RESTANTE - Jind�ich Mann

POSTE RESTANTE - Jind�ich Mann
LABYRINT - knihy

Autobiograficky lad�n� kniha nech�v� nahl�dnout do z�kulis� slavn� n�meck� spisovatelsk� rodiny Mann�. L��� typicky st�edoevropsky spletit� rodinn� p��b�h, kter� nepostr�d� bizarn�, dramatick� ani humorn� momenty. Sedmn�ctilet� Leonie, jedin� dcera Heinricha Manna, v roce 1933 ut�k� spolu se svou �idovskou matkou do jej� rodn� Prahy... MC 345 K�

K� 276.00

POTICHU - Jaroslav Rudi� - DOTISK!!!

POTICHU - Jaroslav Rudi� - DOTISK!!!
LABYRINT - knihy

DOTISK!!! Rom�n ze sou�asnosti. Jeden den a jedna noc. P�t p��b�h� na konci l�ta mezi Lisabonem a Letnou. O pohybliv�ch snech, o touze ��t s n�k�m, kdo chce b�t s n�mi, o hudb� a tichu, kter� nenach�z�me. MC 245 K�

K� 196.00

POTICHU - Jaroslav Rudi� / MP3 CD

POTICHU - Jaroslav Rudi� / MP3 CD
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!
Audiokniha MP3 CD. Nahr�vka vznikla podle knihy Jaroslava Rudi�e Potichu vydan� nakladatelstv�m Labyrint. �te: Richard Kraj�o; hudba: Richard Kraj�o a Boris Carloff. MC 229 K�

K� 0.00

PRAHA BL�ZNIV� - Lenka Reinerov� - DOTISK!

PRAHA BL�ZNIV� - Lenka Reinerov� - DOTISK!
LABYRINT - knihy

Tato kniha dokazuje, �e autorka sv� m�sto skute�n� milovala. M�sto a jeho d�jiny jsou zdrojem mnoha absurdn�ch okam�ik�. Dotisk vy�el v nakladatelstv� Labyrint v z��� 2008. MC 199 K�

K� 159.00
Str�nky: | 1 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |