Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

NEZV�STN� (AMERIKA) - Franz Kafka / DOTISK

NEZV�STN� (AMERIKA) - Franz Kafka / DOTISK
LABYRINT - knihy

Nov� �esk� vyd�n� nedokon�en�ho rom�nu pra�sk�ho rod�ka Franze Kafky (1883-1924). Nejzn�m�j��, sv�tov� proslul� p�edstavitel n�meck� liter�rn� Prahy, jeden z nejv�znamn�j��ch prozaik� sv�tov� literatury 20. stolet�. MC 345 K�

K� 276.00

NE� VODOP�DY SPADNOU - Tobi� Jirous

NE� VODOP�DY SPADNOU - Tobi� Jirous
LABYRINT - knihy

Chladnokrevn� intimn� rom�n voln� navazuj�c� na klasiku Ludv�ka Vacul�ka �esk� sn�� (1980). Po p�tadvaceti letech se disidentsk� d�t� Tobi� Jirous vrac� jako dosp�l� mu� a po vzoru mistra si za��n� ps�t ni��m necenzurovan� den�k. Bude to tak liter�rn� fotogenick�, jako dobrodru�n� sedmdes�t� l�ta? Sex ve m�st�, boj za z�chranu velryb, tajemstv� citr�nov� ���vy a mnoho jin�ho od autora pov�dkov� knihy Po�kej na m� Valent�ne, �ek� na va�e posouzen� MC 195 K�

K� 156.00

NOHA K NOZE - Viliam Klim��ek a De�o T�th

NOHA K NOZE - Viliam Klim��ek a De�o T�th
LABYRINT - knihy

moment�ln� VYPROD�NO

Jedna z prvn�ch konceptu�ln�ch knih pro d�ti. Poh�dky, akce, fotoz�znamy a interaktivn� hry pro d�ti a jejich rodi�e. Stopa��v pr�vodce po lidech, zv��atech, v�c�ch a po v�em co zanech�v� stopy. Od na�ich bot a pneumatik p�es p�smo jako stopu na pap��e a� po v�n� a hv�zdy, stopy l�taj�c� ve vzduchu� V roce 2004 bylo p�vodn� slovensk� vyd�n� za�azeno do K�nonu 50 nejlep��ch d�tsk�ch knih sv�ta. PC 229 K�

K� 0.00

NOKTURNO - Zden�k Mahler

NOKTURNO - Zden�k Mahler
LABYRINT - knihy

Sugestivn� dokument�rn� rekonstrukce skute�n�ho p��b�hu. Soukrom� trag�die jedn� rodiny na pozad� historick�ch ud�lost�. Nov� vyd�n� novely popul�rn�ho autora Zde�ka Mahlera (*1928), kter� podle t�to knihy napsal sc�n�� k celove�ern�mu filmu Lidice, jen� se chyst� do �esk�ch kin na konci kv�tna 2011. MC 195 K�

K� 156.00

NO�N� M�RY NO�N� M�RY - Tobi� Jirous

NO�N� M�RY NO�N� M�RY - Tobi� Jirous
LABYRINT - knihy

V�b�r z poezie za posledn�ch 20 let z tvorby non-konformn�ho autora.

K� 99.00

Na odst�el: Lucie Lomov� - vych�z� 20.3.

Na odst�el: Lucie Lomov� - vych�z� 20.3.
LABYRINT - knihy

Komiksov� detektivka z divadeln�ho prost�ed�, kde nen� nouze o podez�el�. Na tuhle premi�ru komisa� Oulibsk� hned tak nezapomene. Jeden z herc� um�r� na jevi�ti a brzy je jasn�, �e to byla vra�da. Detektiv se pou�t� na t�kou cestu bludi�t�m otazn�k�. Jak se vyznat ve slo�it� s�ti vztah� v z�kulis�? Snad mu v tom pom��e jeho state�n� �ena, divadeln� kriti�ka Dita�
MC 199 K�

K� 159.00

Nebo� hv�zd sk�kalo nespo�et

Nebo� hv�zd sk�kalo nespo�et
LABYRINT - knihy

Pra�sk� rod�k Rainer Maria Rilke (1875?1926) pat�� ke klasik�m modern� poezie 20. stolet� a jeho d�lo je ve sv�t� st�le vyd�v�no a �teno. MC 345

K� 276.00

N�VRAT KR�LE �UMAVY, rom�n o Josefu Hasilovi - David Jan ��k - DOTISK!!!

N�VRAT KR�LE �UMAVY, rom�n o Josefu Hasilovi - David Jan ��k - DOTISK!!!
LABYRINT - knihy

�ivotopisn� rom�n o nepolapiteln�m p�evad��i, kter� se stal p�edobrazemKr�le �umavy, vych�z� z jeho vlastn�ch vzpom�nek, sv�dectv� pam�tn�k�i archivn�ch dokument�. MC 345 K�

K� 276.00

N�VRAT Z HV�ZD - Stanislaw Lem

N�VRAT Z HV�ZD - Stanislaw Lem
LABYRINT - knihy

Ilustrovan� vyd�n� klasick� old-school sci-fi vych�z� po pades�ti letech op�t �esky. MC 295 K�

K� 99.00

N�MECK� ��TANKA: n�mecko-�esk� vyd�n� (DOTISK)

N�MECK� ��TANKA: n�mecko-�esk� vyd�n�  (DOTISK)
LABYRINT - knihy

ROZEBR�NO!!!

V t�to dvojjazy�n� ��tance se sezn�m�te s autory, jejich� knihy v posledn�ch deseti letech vzbudily v N�mecku ohlas u odborn� kritiky i u �ten���. N�mecko-�esk� vyd�n� obsahuje d�le esej o sou�asn� n�meck� literatu�e, portr�ty jednotliv�ch autor� a v�b�rovou bibliografii n�meck�ch p�eklad� po roce 1990 u n�s. Editovali Jaroslav Rudi� a Tom� Dimter. MC 299 K�

K� 0.00
Str�nky: | 1 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |