Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

MORAVSK� RAPSODIE - Jarom�r Kone�n�

MORAVSK� RAPSODIE - Jarom�r Kone�n�
LABYRINT - knihy

Pokud m� l�skobol, vypov�dej se. A pokud m� dar sebeironie, bude to je�t� zaj�mav�j��. V pov�dom� zatuchl�m zelen�m kup� �SD a pak ve stejn� nevl�dn�m ovzdu�� �ocelov�ho srdce republiky� p�elomu 70. a 80. let se odv�j� ich-zpov�� nesm�l�ho knihomola Romana, kter� jako p��znivce Heina, Millera a dal��ho undergroundu tou�� vzdorovat p�etv��ce �rud�ch mravenc�� aspo� kvalitou sv�ch cit�. MC 229 K�

K� 99.00

MOTOCYKLOV� DEN�KY - Ernesto Che Guevara

MOTOCYKLOV� DEN�KY - Ernesto Che Guevara
LABYRINT - knihy

VYPROD�NO!!!Z�pisky z cest � Diarios de motocicleta � si vedl mlad� Ernesto Che Guevara (1928�1967), kdy� se rozhodl se sv�m kamar�dem Albertem Granadem v prosinci 1951, je�t� jako student medic�ny, podniknout na star� motorce Norton 500 cestu po Latinsk� Americe. Na z�klad� t�chto den�k� byl v roce 2004 nato�en i stejnojmenn� koproduk�n� film re�is�ra Waltera Sallese a producenta Roberta Redforda; tituln� roli ztv�rnil mexick� herec Gael Garc�a Bernal. MC 249 K�

K� 0.00

MRTVOROZEN� ELI�KA FRANKENSTEINOV� - Michael Stavari�

MRTVOROZEN� ELI�KA FRANKENSTEINOV� - Michael Stavari�
LABYRINT - knihy

Oce�ovan� existenci�ln� detektivka o bezduch� dokonalosti. Autor sv�m form�ln� dokonal�m, rytmizuj�c�m textem ironicky zp�es�uje proslulou v�tu, �e �peklo jsou ti druz�.... P�elo�ila a doslov napsala Radka Denemarkov�. MC 195 K�

K� 156.00

MU�, KTER� POLYKAL V�TR - Olga Wall�

MU�, KTER� POLYKAL V�TR - Olga Wall�
LABYRINT - knihy

Pikareskn� rom�n o sv�r�zn�m sirotkovi nejasn�ho p�vodu, kter� hled� sv� m�sto ve sv�t�. Nalezne otce, mor�lku a ��d? Dobrodru�n� d�j n�s v n�kolika propl�taj�c�ch se rovin�ch prov�z� soubojem tajn�ch slu�eb, intelektu a emoc� od socialistick�ho sirot�ince v 50. letech p�es teologick� semin��, psychiatrick� �stav, pra�skou filozofickou fakultu na p�elomu 60. a 70. let, �za��v�rnu� v pohrani�� za normalizace, a� po l�ta devades�t�, kdy se s hlavn�m hrdinou dostaneme a� do Mexika. MC 295

K� 236.00

NA PO��TKU BYL K�� - Olga Wall�

NA PO��TKU BYL K�� - Olga Wall�
LABYRINT - knihy

Rom�n. T�i generace �en dok�ou p�est�t mu�skou hloupost a zlobu, aby postupn� ztratily v�e, o �em snily. P��b�h z�niku jednoho statku, odehr�vaj�c� se mezi hradeck�mi rovinami, chorvatsk�m pob�e��m a olejovou mlhou pra�sk�ho p�edm�st�. MC 249 K�

K� 199.00

NANOBOOK - Mardo�a a Milan Cais // DOTISK

NANOBOOK - Mardo�a a Milan Cais // DOTISK
LABYRINT - knihy

K�ehk� p��b�h internetov�ho v�ku napsal: Mardo�a, nakreslil: Milan Cais,
MC 245 K�

K� 196.00

NEBE POD BERL�NEM - CD - audiokniha - Jaroslav Rudi� / rozebr�no!!!

NEBE POD BERL�NEM - CD - audiokniha - Jaroslav Rudi� / rozebr�no!!!
LABYRINT - knihy

Kniha pro �iv� i mrtv� � rockov� p��b�hy z berl�nsk�ho metra. Kultovn� rom�nov� debut napsan� ve strhuj�c�m tempu prov�z� origin�ln� skladby punkov� skupiny U-Bahn.Nezkr�cen� verze. form�t MP3, MC 249 K�

K� 0.00

NEBE POD BERL�NEM - Jaroslav Rudi� - DOTISK!!!

NEBE POD BERL�NEM - Jaroslav Rudi� - DOTISK!!!
LABYRINT - knihy

DOTISK!!! Kniha pro �iv� i mrtv� - rockov� p��b�hy z berl�nsk�ho metra. T�icetilet� u�itel uprchne z Prahy do sou�asn� n�meck� metropole, aby tam zalo�il kapelu U-Bahn a na�el svou d�vku Katrin... MC 245 K�

K� 196.00

NEBEL - Du�an Tom�nek

NEBEL - Du�an Tom�nek
LABYRINT - knihy

Album unik�tn�ch �ernob�l�ch fotografi�, kter� vznikaly b�hem nat��en� filmu Alois Nebel.

K� 99.00

NECHT�L JSEM B�T LENINEM - Dora �echova

NECHT�L JSEM B�T LENINEM - Dora �echova
LABYRINT - knihy

Pov�dkov� soubor p�in�� Rusko v krystalick� podob�, jak ho zn�me z velk� literatury, �tiv� st�et klasiky a sou�asn� �edi, honosn� minulosti a ban�ln� p��tomnosti, tu�eb a �ivotn� reality.... MC 195 K�

K� 156.00
Str�nky: | 1 | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |