Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

LABYRINT revue 19-20: UD�LEJ TO S�M / DO IT YOURSELF

LABYRINT revue 19-20: UD�LEJ TO S�M /  DO IT YOURSELF
LABYRINT - knihy

V prost�ed� DIY je hlavn�m hrdinou amat�r. K ide�lu sob�sta�nosti a nez�vislosti m��� s hrd� vzty�enou hlavou, pasti str�en� z�ludn�m Syst�mem obch�z� lehk�m krokem bojovn�ka. Proti n�mu stoj� profesion�l vybaven� zbran�mi kvalifikace, specializace a spole�ensk� autority. V�t�inou nudn� typ bez fantazie, ani trochu sexy. Pro amat�ra nem� nic ne� pohrdav� �sm�v, my v�ak dob�e v�me, �e ve skute�nosti se ho boj�. V�dy� ve h�e je jeho vliv a moc, zdroje nutn� k p�e�it�. Maloobchodn� cena 150 K� (sleva 33%)

K� 100.00

LABYRINT revue 21-22 / AUTOPORTR�T

LABYRINT revue 21-22 / AUTOPORTR�T
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!

Nov� dvoj��slo revue Labyrint je tentokr�t na t�ma Autoportr�t a s n�m �zce souvisej�c� t�ma Samota. Autoportr�t jako zp�sob sebe-prezentace a z�rove� p�ibl�en� druh�m ze samoty vych�z�, stejn� tak n�s do n� op�t vrac�, v modifikovan� podob� individu�ln�ch autoportr�t�, kter� jsou nov�m druhem samoty � samoty vlastn�ho obrazu mezi obrazy druh�ch.Ka�d� tematicky zam��en� ��slo (Labyrint vych�z� od r. 1990) p�in�� novinky ze sv�tov� i �esk� literatury (pov�dky, p�eklady, eseje, uk�zky apod.), v�znamn� osobnosti sou�asn�ho v�tvarn�ho um�n� � rozs�hl� barevn� p��loha s profily um�lc�, uk�zkami a recenzemi jejich d�la a rozhovory s um�lci. Tradi�n�m doprovodn�m apar�tem je obs�hl� praktick� informa�n� p��loha, kter� p�in�� aktu�ln� p�ehled nov�ch knih, v�stav a v�znamn�ch kulturn�ch akc�. MC 150 K�

K� 100.00

LABYRINT revue 23-24 / Archeologie

LABYRINT revue 23-24 / Archeologie
LABYRINT - knihy

Nov� ��slo kulturn� revue vych�zej�c� jednou ro�n� (od 1997). Sou�asn� sv�tov� literatura a v�tvarn� um�n� v tematicky v�zan�ch ��slech. T�ma ARCHEOLOGIE -- nostalgie, opakov�n�, rekonstrukce, transformace. MC 150 K�

K� 100.00

LABYRINT revue 27-28 / t�ma: P�ita�livost dekadence

LABYRINT revue 27-28 / t�ma: P�ita�livost dekadence
LABYRINT - knihy

Nov� ��slo kulturn� revue vych�zej�c� od 1997 jednou ro�n�. Hlavn� t�ma: P�ITA�LIVOST DEKADENCE. Teoretick� texty k t�matu, sou�asn� sv�tov� literatura, �esk� a slovensk� pr�za a eseje, film, divadlo, hudba, komiks; barevn� p��lohy s profily v�tvarn�k�... Doporu�en� prodejn� cena: 150 K�, sleva LABshopu 33% = na�e cena: 100 K�

K� 100.00

LABYRINT revue 29-30 / t�ma: Kult pr�ce

LABYRINT revue 29-30 / t�ma: Kult pr�ce
LABYRINT - knihy

Nov� dvoj��slo pro cel� rok 2012 na t�ma Kult pr�ce.Sou�asn� sv�tov� literatura, uk�zky z p�eklad�, pov�dky, eseje, rozhovory, texty �esk�ch a slovensk�ch autor�, barevn� p��loha modern�ho v�tvarn�ho um�n�. MC 195 K�

K� 100.00

LABYRINT revue 9-10 / Z PERIFERIE DO CENTER

LABYRINT revue 9-10 / Z PERIFERIE DO CENTER
LABYRINT - knihy

Rozebr�no!!!��slo 9-10 nazvan� Z PERIFERIE DO CENTER se v�nuje fenom�nu postkoloni�ln� kultury, GLOBALNIHO UMENI A MULTIKULTURALISMU aneb jak um�lci z tzv. T�et�ho sv�ta "v�lcuj�" um�n� euroatlantsk� civilizace. Doporu�en� prodejn� cena: 150 K�, sleva LABshopu 33% = na�e cena: 100 K�

K� 0.00

LABYRINT revue �. 31-32 / t�ma: Um�n� zapom�nat

LABYRINT revue �. 31-32 / t�ma: Um�n� zapom�nat
LABYRINT - knihy

Nejnov�j�� dvoj��slo Labyrint revue je v�nov�no t�matu zapom�n�n� a jeho roli v sou�asn� spole�nosti a kultu�e. Zapom�n�n� je zde prost�ednictv�m p�vodn� i p�ekladov� beletrie, esej�, teoretick�ch text�, rozhovor� a sou�asn�ho v�tvarn�ho um�n� reflektov�no ve sv� paradoxn� a kontroverzn� ambivalenci. Koneckonc� jedno je jist�, nelze proj�t �ivotem, ani� bychom alespo� �as od �asu nestiskli pomyslnou kl�vesu delete, z�le�� v�ak pouze na n�s, k jak�mu ��elu...
MC 195 K�

K� 100.00

LABYRINT revue �. 33-34 / t�ma: J�DLO

LABYRINT revue �. 33-34 / t�ma: J�DLO
LABYRINT - knihy

J�dlo p�edstavuje jednu z antropologick�ch konstant proch�zej�c�ch nap��� lidsk�mi d�jinami. I dnes, kdy je v m�d� tzv. fusion kuchyn�, synteticky spojuj�c� prvky r�zn�ch n�rodn�ch kulin��sk�ch tradic, tvo�� j�dlo st�le jeden ze z�klad� n�bo�ensk�, kulturn� i osobn� identity. Historicky zcela bezprecedentn� je v�ak skute�nost, �e podle v�zkumu Sv�tov� zdravotnick� organizace (WHO) v roce 2012 poprv� nadm�rn� konzumace j�dla vedouc� k obezit� zabila v celosv�tov�m m���tku t�ikr�t v�ce lid� ne� podv��iva. Jsme zde sv�dky zcela nov�ho trendu spojen�ho s postupn�m glob�ln�m p�echodem od civilizace nedostatku k civilizaci nadbytku, b�hem n�ho� se z j�dla st�v� �st�edn� t�ma i probl�m. A pr�v� reflexi tohoto fenom�nu se v�nuj� p�vodn� i p�ekladov� beletristick� a teoretick� texty, eseje a v�tvarn� p��loha nov�ho dvoj��sla Labyrint revue pro rok 2014.
MC 100 K�

K� 100.00

LODN� L�STEK - Lenka Reinerov�

LODN� L�STEK - Lenka Reinerov�
LABYRINT - knihy

Kniha p�in�� dv� dosud �esky nevydan� pr�zy Lenky Reinerov� (1916�2008), posledn� n�mecky p��c� autorky z Prahy. MC 185 K�

K� 148.00

L�TO V LAPONSKU - Jaroslav Rudi� & Petr P�cha

L�TO V LAPONSKU - Jaroslav Rudi� & Petr P�cha
LABYRINT - knihy

Rezebr�no!!!
Divadeln� roadstory o dlouh� cest� na sever.Opu�t�n� krajina a pr�zdn� silnice. Je l�to. Lucie a Leo� stopuj� do Laponska. P�ed sebou maj� pol�rn� kruh a za sebou hromadu probl�m�, o kter�ch si mysl�, �e z�staly zapomenut� doma. B�hem dlouh�ho �ek�n� na krajnici za��n� minulost znovu o��vat. Ho�k� komedie pro 2 �eny a 3 mu�e. MC 129 K�

K� 0.00
Str�nky: | 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | 17 |